Serveis

Solucions personalitzades per a projectes de qualsevol magnitud

Direcció d'execució d'obra

Supervisem i controlem l'execució material de l'obra i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la llicència i el contracte.

Coordinació de seguretat i salut

Intervenció en fase obra per a garantir la prevenció i seguretat durant l'execució de les diferents fases

Control de qualitat

Seguretat que l'obra s'ajusta al projecte i normativa mitjançant assajos, proves i comprovacions sobre els materials, equips, sistemes i unitats d'obra.

Inspeccions Tècniques d'Edificis

Valoració de l'estat de conservació dels edificis per a determinar les obres i treballs necessaris per a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i accessibilitat.

Cèdules d'Habitabilitat

Capacitat per a acreditar cèdules d'habitabilitat en habitatges que compleixen amb els requisits mínims per a ser habitades.

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Es tracta d'un document oficial, redactat per un tècnic competent, en el qual es determina una qualificació energètica, que dona informació útil a l'usuari de l'edifici o habitatge sobre les seves característiques energètiques i la despesa energètica anual aproximada

Informes Tècnics

Elaboració de documents amb descripcions i anàlisis de l'estat, característiques i funcionament d'edificis o instal·lacions.

Aixecament de plans

Mesura precisa de l'espai per a actualitzar documentació, realitzar reformes, sol·licitar llicències, etc.

Mesura i pressupostos

Càlcul dels costos materials, mà d'obra, equips i serveis necessaris per a realitzar una obra o una instal·lació.

Projectes d'enderrocament

Elaboració de document que estima les quantitats i tipus de residus que es generessin en una obra de construcció o demolició, així com les mesures previstes per a la seva correcta gestió.

Projectes de Rehabilitació

Documentació que descriu i justifica les actuacions que es realitzaran per a recuperar i millorar l'estat i les condicions d'un edifici o part d'aquest.

Redacció d'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut

Document de seguretat i salut per a la prevenció i protecció del procés d'una obra de construcció o demolició.

Ens coneixem?

Volem fer realitat el teu projecte!